شماره تماس (+۹۸۲۱) ۲۷ ۶۹ ۴۴ ۴۴
آدرس ایمیل info@tavanresan.com

ثبت نام دوره ها

نام خود را وارد کنید.
نام شرکت/سازمان خود را وارد کنید.
سمت خود در سازمان را وارد کنید.
یک شماره صحیح وارد کنید.
کد صحیح نیست.
یک شماره صحیح وارد کنید.
یک شماره موبایل صحیح وارد کنید.
یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید.
شماره فکس وارد شده صحیح نیست.


دوره (های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نوع دوره را انتخاب کنید.
تعداد متقاضیان را انتخاب کنید.
سمت متقاضیان را انتخاب کنید.
تکمیل این قسمت الزامیست.